Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost Service Grove s.r.o., se sídlem Háj u Duchcova, Kubátova 190, PSČ 417 22, IČ 03651801 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C a vložce 35047 a kupujícího pro nákup v internetovém obchodě www.satoli.cz, s účinností od 2.1.2024. Prodávající nabízí v internetovém obchodě následující sortiment: svatební doplňky a dekorace, bižuterii, bytové doplňky a dekorace, textilní výrobky pro děti.

Právní vztahy vzniklé ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými právními předpisy - ve vztahu ke kupujícímu, kterým je spotřebitel, zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Právní vztahy s kupujícím, který je podnikatel, se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník s tím, že ustanovení tohoto zákona o spotřebitelských smlouvách se vůči podnikateli neuplatní.

Zboží zasíláme pouze v rámci České republiky.

 

Kupní smlouva

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu odevzdat zboží, které je předmětem koupě, umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu a náklady na jeho dodání. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

Nebezpečí škody za zboží přechází na kupujícího jeho převzetím.

Kupující souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na dálku. 

Byla-li uzavřena kupní smlouva při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel dle ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to do 14 dnů od převzetí plnění. Odstoupení od smlouvy musí spotřebitel doručit v písemné formě prodávajícímu nejpozději v poslední den 14 denní lhůty. Dle ustanovení § 53 odst. 8 občanského zákoníku nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku pokud se týká smluv: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím 14 dnů od převzetí plnění, b) na dodávku zboží nebo služeb jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, e) na dodávku novin, periodik a časopisů, f) spočívající ve hře nebo loterii. Pokud spotřebitel využije svého práva na odstoupení od smlouvy ve stanovené lhůtě, musí prodávajícímu vydat vše, co od něj dle kupní smlouvy nabyl. Spotřebiteli vzniká po odstoupení od smlouvy nárok na vrácení kupní ceny. Na závazek vrátit kupní cenu je prodávající oprávněn započítat skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Za zničené nebo poškozené zboží, musí spotřebitel poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co nelze vydat. Je-li prodávajícímu vráceno zboží v poškozeném stavu, má prodávající nárok vůči spotřebiteli na náhradu škody a až do výše této škody může provést zápočet na závazek vrátit spotřebiteli zaplacenou kupní cenu.

V rámci šetření životního prostředí obdrží kupující daňový doklad e-mailem po uskutečnění objednávky.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 

Ceny zboží

Jsme plátci DPH. Veškeré ceny uvedené na stránkách našeho eshopu jsou konečné (včetně DPH) a nejsou k nim připočteny žádné další náklady ani poplatky. Konečná cena je vždy uvedena u jednotlivého produktu. K ceně objednaného zboží je připočteno pouze poštovné dle způsobu platby a dopravy, který si zákazník sám zvolí.

 

Dodací lhůta

Veškeré přijaté objednávky vyřizujeme a odesíláme do tří dnů v závislosti na zvoleném způsobu platby. Při platbě bankovním převodem expedujeme zboží nejpozději do 3 dnů  od připsání platby na náš účet. Zákazník je vždy informován o přijetí platby a je mu sdělen termín odeslání zásilky. 

Zboží je zákazníkovi doručováno Českou poštou nebo Zásilkovnou. Délka doručení záleží na zvoleném způsobu doručení, který si volí sám zákazník.

Při opakovaném zaslání zásilky hradí poštovné vždy kupující.

Kupující je povinen ihned vyzvednuté zboží překontrolovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na salonsarka@email.cz .


Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje slouží pouze za účelem doručení zásilky a s veškerými osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Nevyzvednutí zásilky

Veškeré objednávky jsou závazné. V případě, že zákazník objednané zboží úmyslně nepřevezme, porušuje tím obchodní podmínky se kterými souhlasil a podle kterých byla uzavřena kupní smlouva mezi prodejcem a kupujícím. V takovém případě má prodejce právo na vzniklé náklady spojené s doručováním nevyzvednuté zásilky - náklady na poštovné a balné a bude je od kupující dle §420, §588 Obč.z. vyžadovat.
 
 
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)
 
V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
 
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
 
E-mail: adr@coi.cz
Web mimosoudního řešení spotřebitelských sporů: adr.coi.cz
Web české obchodní inspekce: www.coi.cz 
 
Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 


Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 
Oznámení o odstoupení od smlouvy

– Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňteTyto obchodní podmínky jsou platné od 2.1.2024.