Úvodní ustanovení


Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými zákony ČR, zejména Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., Zákonem na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. a Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb ve znění příslušných novel.

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je považována za návrh kupní smlouvy a kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky ze strany prodávajícího potvrzovacím emailem a označením objednávky v internetovém obchodě za "Přijatou".

Prodávající je povinen oznámit kupujícímu kdy mu bude zboží doručeno. Je také povinen oznámit kupujícímu, že zboží není skladem nebo není skladem v požadovaném množství. V den odeslání je prodávající povinen informovat kupujícího o expedici zboží.

 

Odstoupení od smlouvy

 

Byla-li uzavřena kupní smlouva při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel dle ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to do 14 dnů od převzetí plnění. Odstoupení od smlouvy musí spotřebitel doručit v písemné formě prodávajícímu nejpozději v poslední den 14 denní lhůty. Dle ustanovení § 53 odst. 8 občanského zákoníku nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku pokud se týká smluv: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím 14 dnů od převzetí plnění, b) na dodávku zboží nebo služeb jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, e) na dodávku novin, periodik a časopisů, f) spočívající ve hře nebo loterii. Pokud spotřebitel využije svého práva na odstoupení od smlouvy ve stanovené lhůtě, musí prodávajícímu vydat vše, co od něj dle kupní smlouvy nabyl. Spotřebiteli vzniká po odstoupení od smlouvy nárok na vrácení kupní ceny. Na závazek vrátit kupní cenu je prodávající oprávněn započítat skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Za zničené nebo poškozené zboží, musí spotřebitel poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co nelze vydat. Je-li prodávajícímu vráceno zboží v poškozeném stavu, má prodávající nárok vůči spotřebiteli na náhradu škody a až do výše této škody může provést zápočet na závazek vrátit spotřebiteli zaplacenou kupní cenu.

Ceny zboží

Jsme plátci DPH. Veškeré ceny uvedené na stránkách našeho eshopu jsou konečné (včetně DPH) a nejsou k nim připočteny žádné další náklady ani poplatky. Konečná cena je vždy uvedena u jednotlivého produktu. K ceně objednaného zboží je připočteno pouze poštovné dle způsobu platby a dopravy, který jste si sami zvolili. 

 

Dodací lhůty

Všechny objednávky vyřizujeme a odesíláme do 3 dnů. Pokud se vyskytne problém, budete co nejdříve kontaktováni.

Při platbě bankovním převodem expedujeme zboží nejpozději do 3 dnů  od připsání platby na náš účet. Pokud tomu bude jinak, kupující bude informován.

Zboží bude kupujícímu doručeno během 3-5 dnů Českou poštou. V případě zájmu si může kupující emailem vyžádat číslo zásilky pro její on-line sledování.

Při opakovaném zaslání zásilky, hradí poštovné vždy kupující.

Při nákupu nad 3000 kč neúčtujeme poštovné ani balné.

Kupující je povinen ihned vyzvednuté zboží překontrolovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na salonsarka@email.cz nebo na satoli@email.cz


Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje slouží pouze za účelem doručení zásilky a s veškerými osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Nevyzvednutí zásilky

Veškeré objednávky jsou závazné. V případě, že zákazník objednané zboží úmyslně nepřevezme, porušuje tím obchodní podmínky se kterými souhlasil a podle kterých byla uzavřena kupní smlouva mezi prodejcem a kupujícím. V takovém případě má prodejce právo na vzniklé náklady spojené s doručováním nevyzvedlé zásilky - náklady na poštovné a balné a bude je od kupující dle §420, §588 Obč.z. vyžadovat.

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

– Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňteTyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2015